Søren Torndal var både den sidste katolske præst og den første protestantiske præst. Han giftede sig og fik en søn Christen. Han var præst indtil 1559, hvor han døde. Han havde været præst i sognet i 40 år.

Anders Caspersen var præst i 27 år i sognet. Han er formentlig død ca. 1584.

Jens Andersen var gift med Ludtze (Lucie). På et tidspunkt mellem 1559 og 1572 blev præsten hr. Anders [Caspersen] efterfulgt af hr. Jens Andersen.

Anders Lauritzen/Laursen giftede sig med enken efter sin forgænger Ludtze.  Han er nævnt i 1572 iflg. tingbogen for Helsingør den 15. december kommer overens med "ærlig og velbyrdige mand" Jørgen Munk, høvedsmand på Frederiksborg og Krogen, om en gård udi Helsingør, hvilken gård for nogle år siden var blevet pantsat til hr. Jens Andersen, fordum sognepræst udi Asminderød sogn.  Hr. Anders havde helt efter tidens skik sammen med embedet "overtaget" såvel formandens enke som hans gård i Helsingør.  Han døde formentlig i 1586.

Anders Poulsen var præst i sognet i 7 år indtil 1593. Han er død ca. 1593. Det berettes, at medens han var præst, viste det sig, at Asminderød Kirke var meget trængende til en reparation. Da det tilkom kongen, som kirkeejer at tage sig af istandsættelsen, skrev han i 1587 et brev til sin lensmand på Frederiksborg, Jochum Lejst herom.

Hans Andersen Mesler var præst i sognet i 13 år indtil 1608. Han havde tidligere været hører i Helsingør.

Hr. Niels Pedersen var kun præst i 8 år og død ca. 1616. Han var i sognet i 1608 og 1610.

Frederik Jørgensen Quist var sognepræst i 30 år indtil 1646. Han var sanger i Kongens ”Cantori”, Gik i Sorø Skole 1604-08- Studerede i Wittenberg 1610. Han er død ca. 1646. Han krævede kvægtiende af bier, men tabte sagen ved Langstinget 27.3.1632 og ved Rettertinget 5.6.1632.

Rasmus Jørgensen Munck er født ca. 1615 og død 1661.

Han startede som kapellan for præsten.

Han gift med forgængerens datter Margrete Frederiksdatter Quist, som døde 10.8.1670 i Helsingør.

Børn:

a. Jørgen Rasmussen Munch. stud. theol.
b. Frederik Rasmussen Munch. stud theol.
c. Peder Rasmussen Munch.
d. Poul Rasmussen Munch.

 

Han blev sognepræst i Asminderød-Grønholt Kirke 1646, senere blev han tillige provst i Lynge-Kronborg herred. Han blev kun 46 år og han døde af græmmelse, idet han havde forivret sig over for en bondepige, der i skriftestolen havde brugt mund mod ham, han slog hende på munden, hvorfor hun rejste ind til biskoppen for at klage over den ilde medfart, provst Munk havde givet hende. Derover ærgrede præsten sig så grundigt, at han året efter i 1661 døde. Der blev derfor i 1661, hvor den 46-årige hæderlige og vellærde mand hr. Rasmus Jørgensen Munck, sognepræst til Asminderød og Grønholt kirker samt provst over Kronborg og Hørsholm birker døde afholdt skifte imellem hans efterladte hustru, den ærlige, dydige og gudfrygtige qvinde Margrethe Frederiksdatter, med antagen lavværge mons. Christian Hendrich Peters af Hillerød på den ene side og den sal. mands efterlevende børn, bl.a.  en søn Jørgen, til formynder ærlig, agt- og velfornemme mand Hans Rostgaard, kgl. maj.s fiskemester og ridefoged på Krogerup.  Ved skiftet var tillige eftermanden, den nye præst hr. Søren Pedersen Tuxen, tilstede.

Den 25.6.1661 blev Søren Pedersen Tuxen kaldet til Asminderød og Grønholt sogn.

Han er født ca. 1635 og død 13.3.1678 i Asminderød sogn. Han var søn af sognepræst til Øster Egesborg ved Vordingborg Peter Lorenzen Tuxen og Dorthea Sørensdatter.

Han blev student 1655 fra Vordingborg Skole.

Han blev 1664 gift med Kirstine Johansdatter, som han fik 6 børn med. Hun døde 1683. Hun var steddatter af Ingvor Lassen, forvalter på Sæbygård 1671.

Børn:

a. Dorthe Sørensdatter (f. ca. 1666).
b. Peder Sørensdatter (f. ca. 1668).
c. Anne Kirstine Sørensdatter (f. ca. 1671).
d. Johan Sørensdatter (f. ca. 1674).
e. Sofie Margrethe Sørensdatter (f. ca. 1675).
f. Ingeborg Sørensdatter (f. ca. 1676).

Jens Jacobsen Wind, som ægtede i 1679 forgængerens enke Kirstine Johansdatter, som døde 28.12.1683. Han var født ca. 1638 og døde i 1694 i Asminderød sogn.

Han ægtede i 1685 anden gang Anna Nielsdatter, som var født ca. 1658 og døde december 18.12.1695. Hun var datter af Niels Enevoldsen, stadshauptmand i København.

Børn:

a. Jacob Jensen Vind (f. ca. 1785).

b. Christine Jensdatter Vind (f. ca. 1786)

c. Anne Marie Jensdatter Vind (f. ca. 1787)

d. Hans Jensen Vind (f. ca. 1792). Han døde af pest i 1711 i København.

 

Han blev student fra Helsingør 1659, hører i Helsingør 1668-71.

Laurits Lauritsen Grønnegaard var født 11.2.1663 i København og død 18.6.1721. Han var søn af borger Laurits Ibsen og Dorothea Sørensdatter, København.

Sognepræst for Asminderød-Grønholt 1694-1721.

Provst i Lynge-Kronborg herred i 12 år.

Gift med Anna Dorothea Meller, som var født 18.2.1677 og døde 16.11.1760 i Øster Egede. Hun var datter af conferenceråd og stadshauptmand, (overpræsident) Johannes Christensen Meller af København og Anne Henriksdatter.

Overlevende børn:

a. Iver Meller (f. ca. 1796)

b. Anne Marie Meller (f. ca. 1711)

 

Gravsten på kirkegården v. Asminderød Kirkes nordmur.

Han blev student fra Københavns skole 1684, magister 1696. Hans broder var Iver Grønnegård, præst i Helsingør.

Han har ikke efterladt sig meget skriftligt materiale, udover hans skifte fra 1722.  Af dette fremgår, at præsten havde været en velhavende mand.  I boet var der således værdier for 4.234 rdl., der efter fradrag af gælden gav et overskud på 2.053 til enken, 1.368 rdl. til sønnen og 684 rdl. til datteren.  I staldene stod mange dyr, således 9 stude, hvoraf den dyreste blev vurderet til 13 rdl.  Der var 28 køer (vurderet mellem 4 og 11 rdl. pr. stk.) og flere bæster, hvoraf den dyreste var 20 rdl. værd.  Kromanden Ole Madsen købte på den efterfølgende auktion en sortbrun hest på 6 år for 18 rdl. 6 sk.

Hans Just Sørensen Sevel var født 1.2.1694 i Viborg og død 7.5.1728 i Asminderød sogn.

Han var søn af magister Søren Knudsen Sevel og Maria Lauritsdatter Thrane.

Han blev student i 1709 i Viborg.

Han rejste udenlandsk efter han havde taget sin teologiske eksamen i 2 år og blev derefter præst ved Vor Frue Kirke i København.

Han blev 24 år gammel udnævnt til professor ved Københavns Universitet.

Han giftede sig med Anna Beate Hansdatter Dreyer, som var datter af kommerceråd Hans Dreyer. Hun var født 2.2.1691 og død 18.9.1779 i Asminderød sogn.

Peder Jacobi var født 1.4.1691 i Løgumkloster og død 21.11.1738 i Asminderød sogn.

Han var student fra Kiel i 1707, præst i København 1713, kapellan 6.7.1722.  Han var tillige slotspræst ved Fredensborg slot.

Han blev gift 17.1.1731 med Elisabeth Charlotte Schäffer, født ca. 1712 og begravet 11.6.1789. Enken blev kammerfrue hos dronning Juliane Marie.

magister Johannes Christophersen Friedenreich var født 4.3.1699 i Karlslunde sogn og død 8.1.1759 i Stege sogn, Præstø amt. Han var søn af Christopher Didrik Johansen Friedenreich og Cathrine Gjertrud Caisdatter Langelo.

1726 præst i Sennels, 1734 præst i Hobro, 1735 kapellan i Asminderød, 1738 præst i Stege, Sorø og Asminderød, 1743 præst i Stege, 1743 provst.

Christian Jensen var født 1710 i Bedsted i Sønderjylland og død 27.7.1769 i Asminderød sogn. Han var søn af Jens Jessen, gårdmand i Bedsted og Maren Jepsdatter.

Han blev præst i København 1731, var i Halle 1733. Han blev kapellan i Frederiksborg 1737 og giftede sig med Maria Møinicke, som var datter af skomager C. Møinicke og Maren Jacobsdatter.

Børn:

a. Jens Christiansen, kapellan i Asminderød og Grønholt Sogn.

b. Johannes Christiansen.

c. Marie Christiansdatter.

d. Sofie Cathrine Christiansdatter.

e. Christiane Christiansdatter.

f. Frederikke Louise Charlotte Christiansdatter.

g. Elisabeth Cathrine Christiansdatter.

 

Hr. Christian Jensen var en meget lille mand, at han ved kongeligt recept blev fritaget for at benytte den sædvanlige messedragt.

Han blev, da han kom til sognet, opfordret til at indberette alt historisk mærkværdigt, han kunne opsøge om sine sogne. Heri hedder det bla:  Asminderød sogn har 424 tdr. land 7 sk., 3 fdk. hartkorns ager og eng og 84 gårdmænd, herforuden husene Knurenborg og Kirkeleedshus.  I dette sogn ligger også Fredensborg Slot og Krogerups Hovedgård, så og Skære Mølle.  Grønholt sogn er et anneks til Asminderød, ligger i Lynge-Frederiksborg herred og har før 1719, da rytterdistrikterne blev indrettede, ligger under Frederiksborg amt, har 121 tdr. 5 sk. 2 fdk. hartkorn og 51 gårdmænd i følgende byer:  Grønholt, Lønholt og Sørup, foruden husene Steendahl, Thulstrup og Lærefadershus.

Christian Hansen Schmidt var født 22.2.1727 i Kongsvinger, Norge og død 6.10.1804.

Han blev student fra Christiania 1745, Teologisk kandidat 1748. Skibspræst i 1752, sognepræst i Nebbelund i 1759.

I 1765 kom han til Christiansborg slotskirke.

Han var første gang gift med Petronelle Lemmick, som var født 24.8.1734 og død 11.11.1799. Anden gang blev han gift med Ingeborg Cathrine Birchenbusch.

Han blev senere biskop over Aggershus Stift.

Frederik Jørgensen Abelschou var født 1729 i Ribe og død 4.9.1792 i Asminderød sogn.

Han var søn af Jørgen Abelschou og Mette Wedsted.

Han blev student fra Ribe i 1750, kandidat i 1757, personlig kapellan i Asminderød-Grønholt 10.4.1761 og ordineret 15.5.1762.

Han blev gift med Eleonora Bødtker, der var født 1719 og død 10.9.1791. Hun var datter af rådmand Henrik Bødtker og Abigael Johannesdatter Wandel. De havde ingen børn. Han efterlod sin arveandel til de fattige i Asminderød, hvilket fik arvingerne til at mene, at testamentet måtte være et falsum.

Præstegården brændte den 15. november 1792 kort efter Abelschous død

Laurits Hansen Smith var født 12.4.1753 i København og død 22.5.1794. Han var søn af toldbetjent Hans Jørgensen Smith og Anna Christiane Schytte.

Han blev student i København 1772. I 1776 blev han lærer ved Landkadet-akademiet, og samme år blev det ham pålagt at holde filosofiske forelæsninger for landofficererne. Han fik titel af professor Philosphiæ. I 1780 blev han også lærer med Søkadetskolen. Senere blev han rektor først til Nykøbing Falster 1780 og til Tronhjem 1781 og først i 1785 blev han præst i Vejle og provst der i 1786.

To år senere blev han 1788 sognepræst på Frederiksberg og tog samme år til Göttingen, hvor han erhvervede sig doktorgraden i filosofi. Dernæst drog han til Holmens Kirke, hvor han fra 9.1.1789 til oktober 1792 var nederste kapellan, og endelig kom han til Asminderød-Grønholt sogn i 1792.

Han var gift med Christiane Frederikke Speerfeldt, født i Pyritz i Pommern. Der er rejst et monument for ham på hjørnet af Øster Brogade og Øster Farimagsgade i København.

Peder Hansen Paludan var født 12.7.1755 i Kalundborg og død 24.10.1799 i Asminderød sogn.

Han er søn af sognepræst Hans Jacob Paludan og Anna Elisabeth Lønborg, Kalundborg.

Han blev student fra Roskilde 1773 og kandidat 29.5.1774. Han blev gift med Margrethe Benedicte Thillerup, datter af præsten på Frederiksberg, som er født 5.12.1762 i Magleby ved Skælskør og død den 28.7.1833 i København.

I 1780 blev han Præst i Tømmerup ved Kalundborg og hjemførte sin 17aarige Brud, Margrethe Benedicte Thillerup, hvis Fader døde ved samme Tid som Præst på Frederiksberg. 1785 kom Paludan til Kjøbenhavn som residerende Kapellan ved Vor Frelsers Kirke. Hans økonomiske Kår vare stadig slette, og for at bøde på Fattigdommen måtte han flittig arbejde med Pennen. Dels leverede han Bidrag til Tidsskrifter og skrev Anmeldelser af udkomne Bøger, dels udgav han i Trykken en stor Mængde Prædikener Gudelige Taler, 2 Bind, 1785; Religions-taler, 2 Bind, 1788; Passionsprædikener, 1789, 2. Opl. 1799; Magasin for lidende - mest Oversættelser -, 2 Bind, 1790-92; Ny Samling af Prædikener, 3 Bind, 1793). Endvidere er han Forfatter til den bekjendte Beskrivelse af hans Fødeby, 1788), hvortil han benyttede et af Faderen efterladt Manuskript. En meget bred og stærkt panegyrisk Levnedsbeskrivelse af Faderen indleder Skriftet; den er forfattet af den yngre Broder Johan Paludan. Og endelig kan endnu af hans Forfatterskab nævnes nogle ubetydelige Samlinger til en Beskrivelse over Christianshavn (1791). Lysere Tider oprandt for ham, da han 1794 fik det store Sognekald Asminderød og Fredensborg; men her levede han kun 5 år. Efter langvarige og smertelige Lidelser døde han 24. oktober 1799, efterladende 9 uforsørgede Børn. Hans Enke døde i København 1833. - Man må lade Paludan, at han var en såre flittig asketisk Skribent. Men når han som Anledning til sin Prædikensamling 1793 nævner sin Lyst til at fremme Læsningen af religiøse Skrifter i Husene på en Tid, da Kirkegangen så stærkt aftog, og han derfor ikke længer kunde talende og offentlig gavne mange ved sine Foredrag, lyder dette lovlig naivt. Til de begavede og taktfulde Homileter kan Paludan. ikke henregnes, selv om Pastor Fallesen i sin Nekrolog over ham giver ham den Ros: I mine Tanker har ingen mere nærmet sig Bastholm i åndelig Veltalenhed end han. - Hans ældste Søn, Kommandør i Flaaden Jens Jacob Paludan (f 1856), har efterladt nogle livfulde Barndoms- og Ungdomserindringer, trykte i Frederiksborg Skoles Program 1874-, men disse give ikke noget hyggeligt Indblik i Forældrenes Familieliv. 

Kilde: https://www.geni.com/people/Peder-Paludan/6000000012437828186)

Frederik Carl Gutfeld var født 9.10.1761 i Bevtoft, Sønderjylland og død 9.1.1823 i København. Han var søn af Peter Gutfeld og Christiane Chrystalsin, Bevtoft sogn. 

Student i 1781, kandidat 1784, sognepræst i Hørsholm 1790, Slotspræst ved Fredensborg Slot samt Asminderød og Grønholt 1800-1811.

Han har skrevet bogen: Historiske skildringer, scener og tildragelser af de virkelige liv.

1811 ridder af Dannebrog og præst ved Holmens Kirke.

I 1813 blev ham medlem af kommissionen til at revidere kirkelovene og samtidig af Københavns Skoledirektion. I 1818 fik han rang med biskopper.

Han var gift med Caroline Frederikke Bigum, født 1766 og død 1848. Hun var datter af kaptajn og tolder Cl. Parelius Bigum

Nicolai Esmark Øllgaard havde før været præst ved Fødselsstiftelsen og i Kastellet fra 13.11.1801 og gik 28.5.1824 herfra til Trinitatis Kirke.

Han blev født på Sneumgård den 11.10.1775 og døde 4.3.1863 i Viborg. Faderen var proprietær Niels Rasmussen Øllgaard og Margrethe Hedevig Fabricius.

Student 1792 med præ. Kandidat 1796 med Laud. Udenlands 1799-1800.

Præsteviet ved Fødselsstiftelsen 13.11.1801. Præst ved Tropperne i Holsten 1805-07, overtog atter sit embede og var tillige feltprovst og præst i Kastellet. Direktør ved Pastoral seminariet til 1809. Amtsprovst 5.11.1811. Ridder 1828.

Gift med Juliane Marie Charlotte Louise Frederikke Bie den 12.8.1811. Juliane Bie var datter af den dansk-norske forfatter Jacob Christian Bie og Mette M. Lemmel. De havde en søn.

Blev biskop over Viborg Stift den 11.8.1830 til 1854.

Medlem af kommissionen til forberedelse af provinsialstænderne. Jubellærer 6.8.1854.

Udgav flere prædikesamlinger.

Gert (Gerhard) Johan Brøndsted kom fra Varde (derfra 22.11.1815), født i Fruering 24.4.1773 og død 17.5.1846 på Fredensborg. Han var søn af Christian Brøndsted og Johanne Kirstine Hatting.

Han blev student fra Horsens 1791. Kandidat 1797 med LaudI. Sognepræst på Askø 1800. Provst 1.9.1824 her.

Gift i Ribe 1800 med Charlotte Hedevig Fridsch, der var døbt i Ribe 12.1.1771 og død 7.7.1803, hendes fader var justitsråd dr.med. Andreas Frausing Fridsch, stiftsfysikus og Charlotte Hedvig Mathiesen. De havde 4 sønner og 3 døtre.

Han tog sin afsked 12.1.1840 og død på Fredensborg 17.5.1846.

Hans forfatterskab er mest af pædagogisk art. Mens han var præst i Varde, lod han et skrift med en besynderlig titel trykke: Forsøg på at vise det overilede, ugrundede og i visse måder krænkende i den ytrede mening: at Varde Byes Brandlidte skulle i det hele intet have tabt. 1822.

Vilhelm Bartholomæus Bentzien havde været præst i Kerteminde fra 7.9.1832.

Født i København den 4.3.1800. Faderen var bager Johan Chistensen Bentzien og moderen Helene Frederikke Benthien. Student i København 1816.

Kandidat 13.10.1820. Lærer ved Borgerdydskole fra 1819-1824. inspektør ved Efterslægten 1824. Residerende kapellan her 20.2.1829. Provst her 23.4.1840. Ridder samme år. Medlem af amtsrådet 1851.

Gift første gang med Marie Sophie Elisabeth Nagel fra København den 31.10.1828. Hun er født 11.6.1711 og død 21.12.1833. Hun var datter af grosserer Peter Nagel og Regine Frederikke Muus.  De fik 2 sønner og 1 datter.

Anden gang blev han den 4.5.1735 gift med Marie Sophie Plum af København. Hendes fader var biskop Plum i Odense. Hun var født i København 17.08.1810. De havde 1 søn og 2 døtre. Han døde 8.10.1857.

Han udgav lærebøger i grammatik.

Ole Wiedemann (kom fra Brejninge, der fra 4.12.1854), født i København 17.8.1802 og død 27.1.1886. Faderen skræddermester Jacob Gustav Wiedemann og Inger Marie Lundgreen.

Student fra København 1820. Kandidat 1825 med Laud. Kateket i Ringsted 1827, sognepræst i Salling 1834, i Ebeltoft 1844.

Folketingsmand 1852 i Ebeltoftkredsen til 13.1.1853.

Han blev første gang gift 1829 med Anna Rosina Antonette Hansen (1.1.1809-2.8.1843), som han havde 1 søn og 6 døtre med. Hun var datter af havneskriver Conrad Hansen og Juliane Marie Nielsen.

Anden gang blev han gift 25.7.1845 med Clara Eveline Juel, født 19.9.1825 i Frederikshavn og død 11.10.1906. Hendes fader var etatsråd Niels Juel, amtsforvalter i Hjørring og Elise Henrikke Landt.

Han var virksom for at få Humlebæk Kirke bygget.

Andreas Christian Hansen, født 29.2.1842 i Billund, Jægerup sogn, Slesvig og død 26.11.1922. Faderen Hans Frøllund Hansen, gårdejer.

Student fra Frederiksborg 1805. Kandidat 24.6.1871.

Præst for de danske søfolk i New Castle og Hartlepool 24.10.1871. Kapellan her 15.9.1876. Slotspræst 16.5.1884.

Gift 5.10.1872 med Emilie Eleonore Hansine Cathrine Friis, som er født 25.5.1848 i Nykøbing Sjælland. Hun er datter af Fr.J. Friis, boghandler i København.

Han gik fra sognet til Svanninge i 1902, hvor han blev sognepræst indtil 1915.

Karl Frederik Heinrich Kissmeyer, født 25.12.1854 på Konradsminde i Ravnkilde sogn og død 16.1.1917. Faderen var Karl Frederik Heinrich Kissmeyer og Louise Charlotte Amalie Schaarup.  Moderen var Louise Charlotte Schaarup, som var af gammel præsteslægt.

Slotspræst 12.5.1883. Ridder 15.11.1903. fabriksejer af samme navn.  Han tog først seminaristeksamen, student 1877, kandidat 29.6.1883 med Laud. Alumne på Bochs Kollegium og manuduktør 1883 og 86, studerede i Udlandet 1884-85. Residerende kapellan her 23.4.1887, ordineret 4.5. 1887. Slotspræst 12.5.1883. Ridder 15.11.1903. Dannebrogsmand 3.11.1911.

Har oversat Stracks hebraiske grammatik og udgivet den sammen med professor F. Buhl.

Han var en søgt manuduktør, der mindedes af mange præster som en meget kundskabsrig og begavet mand.

Som præst fik han ikke megen tid til studier. Han var flitteig til at gå rundt i hjemmene hos syge og gamle, høje og lave, hans følelsesrige og alvorlige forkyndelse samlede en trofast mængde, men den side af gerningen, der mest havde hans hjerte, var konfirmandundervisningen, og de unge holdt meget af ham. 

Gift 31.5.1887 med Karen Mortegina Mortensen, født 1.6.1855, som datter af dampmøller Mads Mortensen og Jensine Hansmine Marie Jensen.

Han var stifter og formand for Optagelseshjemmet Lundely, Fredensborg.

Viggo Vilhelm Greve Moltke, født 10.12.1862 på Nørager og død 7.1.1943. Han var søn af kammerherre, legationssekretær Adam Georg Ernst Henrik Greve Moltke til Nørager og Conradineslyst og Bertha Marie Louise Komtesse Moltke.

Student fra Borgerdydskolen, København 1882. Kandidat 1891. kapellan Værslev-Jordløse sogn 17.3.1892. sognepræst Sdr. Jernløse sogn 10.6.1896. Ridder af Dannebrog 1922. Dannebrogsmand 1926.

Han var sognepræst i Gilleleje-Søborg 1910-1917, i Asminderød-Grønholt 1917-1932 samt i Fredensborg Slotskirke.

Han blev den 31.5.1895 gift med Helga Bonnevie Hoff, født 28.8.1871 i Vallekilde og død 13.3.1936. Hendes far var præst ved Vartov Johan William Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.

Aage Henrik Reumert, født 19.8.1886 i Ålborg og død 16.7.1954.

Han var søn af manufakturhandler, senere rodemester på Frederiksberg Johan Anton Ponsaing Reumert og Anna Sorie Margrethe Kastrup af Kongsted.

Student 1904, kandidat jan. 1914, huslærer i Rusland, senere Ravnsholt, kapellan 20.8.1915, sekretær for KFUM. Kapellan i Nr. Tranders 20.8.1915, sognepræst i Frederiksberg Kirke 18.12.1920, januar 1927 sognepræst i Magleby, sognepræst i Asminderød-Grønholt sogn de. 26.6.1933, ridder af dannebrog 1938.

Han var sognepræst i Asminderød 1933.

Han blev den 15.8.1918 gift med Agathe Reumert, født Lorenzen. Hun var født 4.5.1894 i Ålborg og død 1976. Hun var datter af købmand Alexander Lorentzen og Anna Marie Cecilie Lauritsen.

Oluf Bagger Praëm, født 21.10.1908. Han var sognepræst og slotspræst 8.11.1954 til 8.7.1966.

Vilhelm Gustav Dickmeiss, født 19.11.1907 i København.

Han er søn af maskinmester Cornelius Deickmeiss og Astrid Marie Nicoline Kämpher.

Han blev den 3. juni 1936 gift i Middelfart med Gudrun Friser, født 27.2.1908. Hun er datter af bogholder Hans Friser og Mariane Kobberø.

Han er student fra Sct, Jørgen 1925, kandidat 1936, sognepræst i Vesterborg 29.12.1936, ordineret 27.1.1937 i Maribo Domkirke, tredjepræst ved Diakonissestiftelsen 25.2.1944, præst 9.2.1945, sognepræst Hørsholm 21.11.1950, provst Lyngby-Kronborg Herred 1. marts 1956, provst Fredensborg den 24.12.1960 til oktober 1967. Afgang 31.12.1974.

Niels Eric Grunnet, født 21.6.1932.
Frederiksborg Amtsavis har en omtale af ham den 18.6.2007 i anledning af, at han fyldte 75 år. Det fremgår her, at han stammer fra Vejle og er præst i 4. generation. Han er student fra Ribe Katedralskole og blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1960. Ordineret til præst ved Aalborg Domkirke og siden sognepræst i Asminderød-Grønholt sogne og Fredensborg slotskirke til han i 1967 blev sognepræst for Egebæksvangssogn i Espergærde.
Niels Eric Grunnet var i en lang årrække medlem af Den Danske Præsteforenings hovedbestyrelse blandt andet som næstformand og hovedkasserer og medlem af Akademikernes Centralorganisations bestyrelsen og forhandlingsudvalg.
Gennem årene har Niels Eric Grunnet været foregangsmand i afholdelse af småbørnsgudtjenester.
Foruden en samling småbørnsprædiker ”Frø” har han udgivet prædikesamlingen ”Giv det for intet”. Siden sin afsked i 1999 er Niels Eric Grunnet stærkt engageret som faglig rådgiver i Psykiatrifonden og er i øvrigt en flittigt brugt foredragsholder landet over. I år deltager han som performer i teatret Hotel pro Formas forestilling rundt om i Europa. I fritiden sejles der kajak.
Niels Eric Grunnet er gift med fhv. sogne- og arresthuspræst Agnete Grunnet. Sammen har de tre børn: Sanne Elisa, phd.teolog og billedkunstner, Niels Vincens, sognepræst og Annette, film caster.

C. Wagner Kolpen, født 22.12.1914 i Vejle og død 8.7.1995.

Han er søn af tandtekniker Martin Carl Kolpen og Else Marie Sørensen.

Han er student fra Høng i 1932, Kandidat 1939. Dansk Sømandspræst i Antwerpen 12.8.1939, ordineret 15.9.1939 i Københavns Domkirke, førstepræst i Grønland 1.4.1947, sognepræst i Herring og Gestelev 31.5.1951, sognepræst i Fåborg og Diernæst 7.6.1961, sognepræst i Asminderød og Grønholt 28.12.1966 til 1976.

Han blev den 9.9.1939 gift i Kalundborg med Klara Ruth Hansen, født 11.6.1914 i Kalundborg og død 10.5.1975. Hun er datter af politibetjent Viggo Theodor Hansen og Karen Valborg Larsen.

Han blev 15.11.1975 gift med Ellen Brostrøm, født Poulsen, som er født 26.9.1911 og død 31.12.1999 i Gilleleje. Hun var datter af Peter Poulsen. Parret flyttede til Gilleleje. Hun havde tidligere været gift med Philip Brostrøm og pastor Wøldike-Nielsen.

Bjarne Wullf er født 21.4.1938 i Gentofte.

Han er søn af inspektør Erik Wulff og Anna Maria Dal Pedersen.

Han blev den 6.4.1963 i Hellebæk gift med Annelise Kildebakke, født 6.7.1938 i Hellebæk. Hun er datter af vognmand Laurits Florentius Kildebakke og Gudrun Anna Christensen.

Student 1957 fra Helsingør, kandidat 1967, hjælpepræst ved Kastelkirken 1967, ordineret 14.12.1967 i Helsingør Domkirke, residerende kapellan i Asminderød-Grønholt sogn 1968.

Lars Rostrup Tjalve. Han er født 1943 på Frederiksberg. 

Han er søn af sognepræst Tjalve, Hellerup.

Lars Tjalve blev præst i december 1971 og var i Jesuskirken i Valby de første fem år.

Lars Tjalve er gift med lærer Krista Poulsen Tjalve. Han har tidligere været gift 2 gange.

Jon Skjold Henriksen, som er gift med Anne Grete.

Han har tidligere været sognepræst ved Tersløse-Skellebjerg-Niløse sogne ved Sorø.

Hedda Salomonsen blev udnævnt den 1.6.2008 til sognepræst i Asminderød-Grønholt sogn. Hun var tidligere præst i samme sogn fra 1998. Samtidig bosatte hun sig i præstegården i Grønholt.

Hun har været seminarielærer på Zahles Skole, København og undervist på Københavns Universitet.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies